من از پروازم جا ماندم اما شرکت هواپیمایی مبلغی به من بازنگردانده است ، آیا می توانم شکایت کنم؟

20

ژوئن
2016

من از پروازم جا ماندم اما شرکت هواپیمایی مبلغی به من بازنگردانده است ، آیا می توانم شکایت کنم؟

پست شده به وسیله : علی غلامی/ 0

قوانین کنسلی و استرداد هر ایرلاین با ایرلاین دیگر فرق دارد ، جهت اطلاع از قوانین ایرلاین می توانید با آژانسی که بلیط خود را تهیه کرده اید ارتباط برقرار کرده و اگر مبلغی به شما استرداد شود می توانید دریافت کنید.