سخن روز : اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی . اپیکتوس

Powered by www.arazsystem.com 2015 - All Rights Reserved.