سخن روز : مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینکلن

Powered by www.arazsystem.com 2015 - All Rights Reserved.