سخن روز : خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند . حکیم ارد بزرگ

Powered by www.arazsystem.com 2015 - All Rights Reserved.